bip

Koncepcja

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 26

Im. Krasnala Hałabały

w Częstochowie

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 14 maja 2013

Dz.U. poz 560

 

Modyfikacja zatwierdzona do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2016r.

 

MISJA NASZEGO  PRZEDSZKOLA

Tworzymy warunki do wszechstronnego  rozwoju dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

Rozwijamy wielostronną aktywność dzieci poprzez stosowanie różnych form i metod pracy. Podejmujemy działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU :

 1. Jest  samodzielne w zabawie i nauce
 2. Kulturalne i tolerancyjne
 3. Jest radosne i ciekawe świata
 4. Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola
 5. Jest akceptowane takim jakie jest i czuje się bezpiecznie

 

CELE KONCEPCJI PRACY:

 1. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny  i harmonijny rozwój każdego dziecka.
 2. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach działalności.
 3. Tworzenie atmosfery  wzajemnego zaufania między  środowiskiem rodzinnym  i przedszkolnym w celu wypracowania jednolitych oddziaływań wychowawczych skierowanych na dziecko. Wspomaganie rodziców w wychowaniu
 4. Zapewnienie realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w warunkach bezpieczeństwa .
 5. Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.
 6. Promowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym

 

GŁÓWNE KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 26

 IM. KRASNALA HAŁABAŁY

Praca z dzieckiem

 

Zdobywanie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

 

 

 

 

Realizacja programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.

Realizacja samodzielnych programów i przedsięwzięć edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli

Realizacja rocznego planu  pracy w oparciu o przyjęte priorytety.

Redagowanie gazetki zadaniowej dla  dzieci

 

 

Realizacja treści wychowawczych

 

Przybliżanie dzieciom praw dziecka , wpajanie  szacunku i tolerancji do innych

Kształtowanie pożądanych postaw społecznych

Stosowanie zasad kodeksu przedszkolaka oraz  systemu motywacyjnego

Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami

Wykorzystanie zabaw integracyjnych wg Pedagogiki Zabawy Stowarzyszenia Animatorów  „Klanza”

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, profilaktyki . Rozwijanie sprawności  fizycznej Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu dziecka

 

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu

 

Realizacja przedsięwzięcia adaptacyjnego

Organizowanie prelekcji dla rodziców nowych dzieci na temat adaptacji w przedszkolu.

 

 

 

Diagnoza

 

 

Diagnozowanie umiejętności dzieci z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, arkusza obserwacji pedagogicznej.

Analiza wytworów działalności dziecięcej.

Prezentacja dokonań dzieci (wystawy, kronika, występy, udział w konkursach)

 

II. Współpraca z rodzicami

 

Sposoby przekazywania informacji o dziecku i działaniach przedszkola

 

Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych

Prowadzenie konsultacji indywidualnych

Organizowanie zajęć otwartych 

Prezentowanie działań na łamach gazetki informacyjnej „Przedszkole nowinki”

Fotograficzne dokumentowanie działań organizowanych   w przedszkolu

Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców,

 Redagowanie strony internetowej

 

 

Udział rodziców w tworzeniu tradycji  przedszkola

 

Udział we wspólnych konkursach plastycznych

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Uczestnictwo w uroczystościach, warsztatach

Przygotowywanie bajek dla dzieci

Udział we wspólnych akcjach charytatywnych

na rzecz dzieci

Zaangażowanie w pracy Klubu Aktywnego Rodzica

 

 

Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola

 

 

 

 

 

 

Aktywizowanie Rady Rodziców do współpracy z rodzicami przedszkolaków

 

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

 

Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym

 

 

 

 

Zapraszanie innych przedszkoli , szkół na uroczystości przedszkolne

Organizowanie Spotkania Absolwentów – badanie losów absolwentów

Organizowanie konkursów

Nadanie tytułu „Przyjaciel naszego przedszkola”

Opracowanie folderu przedszkola, kalendarza

Zaktualizowanie monografii przedszkola

 

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

 

 

 

 

 

Zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka

Udział w akcji  Góra Grosza

Udział w akcjach zbiórki baterii, nakrętek, artykułów papierniczych

Prezentacja programów artystycznych dla zaproszonych gości

Organizowanie wspólnych imprez artystycznych

 

 

 Współpraca z instytucjami i placówkami

 

 

 

 

Organizowanie wycieczek edukacyjnych

Uczestniczenie w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych, recytatorskich

Udział w zajęciach bibliotecznych, lekcjach muzealnych

Prezentacja programów artystycznych

 

 

 

Współpraca z PPP nr3

 

 

 

Wspomaganie rodziny  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez

organizowanie warsztatów, prelekcji, konsultacji z pracownikami poradni

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

 

 

 

ZAPEWNIANIE JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA

 • Każdy nauczyciel doskonali warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach i warsztatach.
 • W przedszkolu stosowana jest zasada pracy zespołowej. Nauczyciele wspólnie planują działania ,wykonują powierzone zadania i  doskonalą metody i formy współpracy.
 • Przedszkole wypracowuje różnorodne metody współpracy z rodzicami. Rodzice są angażowani w codzienne życie placówki.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem i  instytucjami działającymi na rzecz dziecka.  
 • Baza lokalowa wspiera wykonywanie przez nauczycieli zadań statutowych przedszkola. Przedszkole  planowo wzbogaca warunki lokalowe, doposaża sale zabaw w niezbędny sprzęt i pomoce.
 • Przedszkole ma opracowany „Kodeks Przedszkolaka” oraz system motywacyjny.
 • Atutem przedszkola jest ogród zazieleniany  i doposażany w sprzęt do zabaw ruchowych.

Zasady pracy z dzieckiem:

 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada integracji
 • Zasada możliwości dokonywania wyboru
 • Zasada zaspokajania potrzeb dzieci
 • Zasada aktywności

Metody

W celu realizacji  treści podstawy programowej wykorzystywane będą metody tradycyjne, twórcze, aktywizujące, zadaniowe, problemowe. Mając na uwadze wielostronny rozwój dziecka nauczycielki stosować  będą:

 • muzykę  relaksacyjną
 • Pedagogikę zabawy
 • Elementy bajkoterapii
 • Elementy metody prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Różnorodne  formy zajęć ruchowych: gimnastykę naśladowczą, odtwórczą, zadaniową, rytmiczną, opowieść ruchową, twórczą, elementy metody Weroniki Sherborne.

Przedszkole realizować będzie  programy: Program wychowania przedszkolnego „ Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej

Program adaptacyjny „ W trosce o uśmiech dziecka”, Program wychowawczy, Program Klanzy, program profilaktyczny Czyste Powietrze wokół nas przedsięwzięcia edukacyjne rozwijające aktywność dzieci: Mały artysta, Ruch to zdrowie, Bajkowy świat dziecka, Przyroda wokół nas, Polska nasz kraj rodzinny.

 

W  przedszkolu im. Krasnala Hałabały obowiązują zasady kodeksu przedszkolaka:

 • Szanujemy zabawki i po skończonej zabawie odkładamy je na miejsce
 • Dzielimy się zabawkami
 • Korzystamy z kosza na śmieci
 • Dosuwamy krzesełko wstając od stolika
 • Mówimy , nie krzyczymy
 • Używamy zwroty: proszę i dziękuję
 • Mówimy dzień dobry i do widzenia
 • Słuchamy poleceń dorosłych
 • Szanujemy pracę innych

 

 Stosujemy następujące sposoby nagradzania dzieci wzmacniające  ich pozytywne zachowania:

 • Pochwała indywidualna
 • Pochwała przed cała grupą
 • Pochwała przed rodzicami
 • Przydział funkcji dodatkowych
 • System naklejek emblematów, znaczków, dyplomów

 

W celu eliminowania zachowań niepożądanych stosujemy:

 • Brak nagrody
 • Upomnienie ustne
 • Chwilowe odsunięcie od zabawy
 • Wspólne rozwiązanie problemu z udziałem nauczyciela i rodzica poprzez zastosowanie wypracowanych,  indywidualnych metod

 

Uwagi o realizacji koncepcji pracy:

 1. Koncepcja jest otwarta i  modyfikowana
 2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola
 3. Koncepcję pracy zatwierdza Rada Pedagogiczna
 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców
 5. Koncepcja obowiązuje od daty zatwierdzenia