bip

 

Szanowni rodzice ! 

W dniu 1 września 2020r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola. Prosimy rodziców o zapoznanie się z aktualną procedurą funkcjonowania placówki w oparciu o nowe wytyczne GIS i MEN znajdującą się poniżej oraz w siedzibie naszego przedszkola. 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące treści: 

1) Przy wejściu do przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk oraz nałożenie maseczki ochronnej. 

2) Do przedszkola przyjmowane są  tylko dzieci zdrowe. 

3) Przed wejściem na teren szatni obowiązuje pomiar temperatury ciała. 

4) Przy temperaturze powyżej 37o C lub objawach przeziębienia typu katar lub kaszel dziecko nie zostanie wpuszczone na teren przedszkola. Rodzic zobowiązany jest do zapewnienia opieki we własnym zakresie do czasu wyzdrowienia dziecka. Należy powiadomić placówkę o przyczynie złego stanu zdrowia dziecka. 

5) Przyprowadzając dziecko opiekunowie wpuszczani są tylko do wspólnej części szatni (1 rodzic i dziecko przy szafce ubraniowej z zachowaniem 2m odstępu od innych osób). 

6) W przypadku zgłoszenia się do przedszkola o tej samej godzinie zbyt dużej ilości dzieci
i opiekunów, należy poczekać przed szklanymi drzwiami na wezwanie pracownika. 

7) Dzieci nie wnoszą do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. 

8) Podczas schodzenia się i rozchodzenia dzieci obowiązuje zasada ograniczonej ilości osób
w szatni oraz obowiązek zasłaniania nosa i ust. 

9) Z powodu obowiązującego reżimu sanitarnego przedszkole nie organizuje wycieczek i wyjść do miejsc publicznych. Dzieci mogą wychodzić na spacery lub do ogrodu przedszkolnego. 

10) Na terenie przedszkola obowiązuje zasada ograniczenia przebywania osób trzecich. 

11) Zalecany jest kontakt z nauczycielami grup za pośrednictwem telefonu lub mailowo.
W sprawach pilnych dotyczących spraw wychowawczych i dydaktycznych należy ustalić indywidualny termin spotkania z nauczycielem grupy. 

12) Rodzic zobowiązany jest śledzić ogłoszenia na stronie internetowej przedszkola lub tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Ważne informacje mogą być przekazywane również do indywidualnych półek. 

13) Zalecane jest aby w miarę możliwości rodzice przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach pracy poszczególnych oddziałów. 

14) W sytuacji pogorszenia się stanu epidemiologicznego dyrektor w porozumieniu z sanepidem
i organem prowadzącym może ograniczyć liczebność grup, częściowo lub całkowicie zawiesić pracę przedszkola. 

15) W razie częściowego zawieszenia zajęć w przedszkolu i ograniczenia liczebności grup pierwszeństwo mają dzieci obojga pracujących rodziców. W razie  całkowitego zawieszenia zajęć w przedszkolu będzie prowadzona praca zdalna na założonych kontach mailowych grup.

  

Z wyrazami szacunku 

Lidia Bednarek 

  

--- 0 --- 0 --- 0 ---

  

Procedura funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii  COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS z 2 lipca 2020, aktualnych przepisów prawa, uwzględniająca specyfikę placówki

Podstawy prawne 

1.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2020 r. poz. 1320) 

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)

3.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1389)

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach  (Dz.U. 2020 poz. 1166 ze zm.)
 2. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020 r.  

 §1 Organizacja pracy przedszkola 

 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są po wejściu do placówki do: 

- codziennego pomiaru temperatury; 

- wypełnienia kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia w szczególności o braku występowaniu objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną stanowiącego zał. 1 do niniejszej procedury. 

 1. Jedna grupa dzieci powinna w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać
  w wyznaczonej i stałej sali ( zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 2. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt[1] od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że: 

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, 

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie 

 §2 Organizacja opieki 

 1. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 2. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 3. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w  razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 5. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkolu, wynoszący min. 1,5m.
 6. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
 11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 12. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówkach do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 13. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami / opiekunami dziecka.
 14. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na przedszkole) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 15. Należy uzyskać zgodę rodziców / opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 16. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum
  2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców / opiekunów
  w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 17. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 18. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów / przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
 19. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

§3 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Należy dopilnować, aby rodzice / opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
  w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków , klawiatury, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuch z długim rękawem ( do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 7. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów
  z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcję.
 8. Należy zapewnić bieżącą  dezynfekcję toalet. 

 §4 Gastronomia 

 1. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne
  w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowiska pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych,
  w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów
  i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć
  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600C lub je wyparzać. 

 §5 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola 

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakikolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników 
  i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia: 

a) Pracownicy/obsługa przedszkola powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem. 

b) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia, dostępnego na stronach gis.gov.pl lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

c) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

d) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

e) Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

f) Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
  w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
  i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

§6 Zalecenia w strefie czerwonej/żółtej 

 1. W przypadku objęcia szkoły strefą czerwoną lub  żółtą w organizacji pracy przedszkola dodatkowo można: 

a) ustalić godziny przychodzenia dzieci do przedszkola (np. co 5-10 minut); 

b) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym
w strefach wydzielonych; 

c) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między dziećmi w przestrzeniach wspólnych przedszkola lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia); 

d) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły
w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz); 

e) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

- jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

- jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły; 

f) wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek przedszkolnych; 

g) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu przedszkola; 

h) w przypadku dzieci ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania dziecka w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze przedszkolem na ten czas. 

 §7 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) pragniemy poinformować, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały 42-217 Częstochowa ul. Dunikowskiego 10 tel.:34 324 36 43 , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub numer telefonu 34 370 63 14.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy  w okresie epidemii COVID-19 na podstawie obowiązujących przepisów pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania  na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa, w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.  
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w kancelarii przedszkola.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19. 

 


[1] Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 

--- 0 --- 0 --- 0 ---

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie


Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały
w Częstochowie

Dane kontaktowe administratora danych 

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

 • adres do korespondencji: 42-217 Częstochowa ul. Dunikowskiego 10
 • numer telefonu: 34 324 36 43
 • adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP :

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MP26

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
przez Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowiemożna skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Edytą Bajor lub
w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Moniką Sławutą  poprzez adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub numer telefonu 34 370 63 14.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszym przedszkolu gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez przedszkole są:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Gmina Miasto Częstochowa, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę
  i system pieczy zastępczej.
 2. b.   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., Opticom-Bis

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w  kanacelarii przedszkola.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa
ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

--- 0 --- 0 --- 0 ---