bip

Serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczystość

z okazji Dnia Mamy i Taty w dniach:

 

 • 22.05.2019r. tj. środa

                 - godzina 13:15 - grupa Muchomorki

                 - godzina 14:00 - grupa Wiewiórki

 • 23.05.2019r. tj. czwartek

                 - godzina 13:15 - grupa Krasnale

                 - godzina 14:00 - grupa Sowy

 

--- 0 --- 0 --- 0 ---

 

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ROKU 2019

 

Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez osobiste dostarczenie wniosku do placówki dyżurującej w terminie od 6 do 31 maja 2019 r.

Formularz wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu /szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki.

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowujące dziecko.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki* na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 21 czerwca 2019 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2019 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Formularz wniosku

--- 0 --- 0 --- 0 ---

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 4 marca 2019 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub nie składających woli kontynuacji na kolejny rok szkolny) odbędzie się od 11 marca do 25 marca 2019 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DN. 11.03.2019).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 17 czerwca do 21 czerwca 2019 r.

Ponadto informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 niżej wymienione przedszkola niepubliczne oferują miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych m.in. będą pobierały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł, z tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat (nie dotyczy opłat za żywienie i zajęcia dodatkowe):

 

1. Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki II", ul. Matejki 67/69;

2. Przedszkole Niepubliczne Małe Bambino, ul. Podchorążych 38;

3. Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Sieroszewskiego 16;

4. Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki”, ul. Krakowska 1;

5. Niepubliczne Plastusiowe Przedszkole, ul. Żwirki i Wigury 6/14.

 

--- 0 --- 0 --- 0 ---

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych.

Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 Administrator danych osobowych

 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie, tel 34 324 36 43, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Inspektor ochrony danych

 Jeśli ma Pana/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania Miejskiego przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

 Podstawa przetwarzania danych osobowych

 Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 Cel przetwarzania danych osobowych

 Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 a)     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie;

 b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami;

 c) w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 Odbiorcy danych osobowych

 W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:

 a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie przetwarzają dane osobowe.

 Okres przechowywania danych

 Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 Prawa osób, których dane dotyczą

 W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

 a)       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 b)       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 g)           prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  –  w przypadku gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 f) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku:

 • powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.

 Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

 Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

 Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa.

 

--- 0 --- 0 --- 0 ---