bip

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci 3-letnich

na zebranie organizacyjne

w dniu 25.08.2020r. o godzinie 16:15.

Prosimy aby w zebraniu uczestniczył jeden rodzic.

 

--- 0 --- 0 --- 0 ---

  

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA

 ZAKAŻENIA COVID-19 W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 26 IM. KRASNALA HAŁABAŁY

 W CZĘSTOCHOWIE W OKRESIE  PANDEMII

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej  InspekcjiSanitarnej  Dz.U z 2019 r.

poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa ihigieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z  dnia 4 maja  2020r.

 

Cel procedury: ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa  dzieciom, pracownikom w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie

Zakres stosowania: rodzice, dzieci, personel pedagogiczny i niepedagogiczny przedszkola

 

 

Higiena

 1. Przed wejściem do przedszkola każda osoba dorosła zobowiązana jest zdezynfekować ręce. Instrukcja dezynfekcji wywieszona jest w widocznym miejscu przy wejściu

do przedszkola.

 1. Rodzice wchodząc na teren przedszkola mają obowiązek noszenia maseczki ochronnej.
 2. Pracownik przedszkola dyżurujący w szatni odpowiada za bieżącą dezynfekcję klamek, poręczy, przecieranie szafek i podłogi.
 3. Każdy pracownik obsługi odpowiada za prace porządkowe w wyznaczonym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem przecierania ciągów komunikacyjnych, poręczy, blatów, klamek, płaskich powierzchni, podłogi. Po zakończonej pracy oddziału sala zabaw, sprzęty, zabawki i toaleta podlegają dezynfekcji.
 1. Zaleca się zapoznanie pracowników z kartami charakterystyk substancji

lub mieszaniny (pisemne potwierdzenie) stosowanej do sprzątania i dezynfekcji,

a w szczególności ze środkami ostrożności i pierwszej pomocy w przypadku zastosowania środka niezgodnie z instrukcją użytkowania.

 1. Pracownicy obsługi przypisani do konkretnej sali, pomagający nauczycielowi sprawować opiekę nad dziećmi, odbierają posiłki z kuchni w wyznaczonym miejscu unikając bezpośredniego kontaktu z pracownikami kuchni, serwują je dzieciom

i porządkują po posiłkach.

 1. Każdy pracownik pedagogiczny i niepedagogiczny zobowiązany jest przed rozpoczęciem pracy do codziennego wypełnienia kwestionariusza o stanie zdrowia

i oddanie go dyrektorowi (załącznik nr 1).

 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 1. Po wejściu do przedsionka przedszkola  rodzic obowiązkowo dezynfekuje ręce

i zakłada maseczkę ochronną.

 1. Wejściem na teren szatni (przy szklanych drzwiach) kieruje pracownik przedszkola, który wpuszcza rodziców z zachowaniem zasady dystansu społecznego co najmniej

2 m odstępu. Przy szafkach z ubraniami danej grupy może przebywać jeden rodzic

z dzieckiem.

 1. Przed wejściem do szatni dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury dziecka. Rodzic wyraża pisemną zgodę (załącznik nr 2).
 2. Rodzic może wchodzić tylko do wspólnej przestrzeni przedszkola. Po dokonaniu zmiany obuwia i odzieży wierzchniej, dziecko do sali zabaw odprowadza pracownik przedszkola. Rodzic nie wchodzi do sali zabaw.
 3. Informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu rodzic przekazuje nauczycielowi w sposób pisemny za pośrednictwem pracownika obsługi, telefonicznie lub mailowo.
 4. Obowiązkiem rodzica jest dopilnować aby dziecko nie wnosiło na teren przedszkola żadnych zabawek i przedmiotów.
 5. Odbierając dziecko z przedszkola obowiązuje zasada dystansu społecznego. Rodzic czeka w przedsionku przedszkola, nie wchodzi do sali zabaw. Wywołane do domu dziecko przyprowadza pracownik przedszkola.
 6. Dzieci odbierane są z przedszkola na podstawie aktualnych upoważnień złożonych wraz z wnioskiem o ponowne zapisanie dziecka do przedszkola.
 7. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 8. Dzieci do przedszkola może przyprowadzać i odbierać tylko osoba zdrowa.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. Do  przedszkola mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe,  zarówno dzieci jak

i pracownicy bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.

 1. Nie należy angażować do pracy opiekuńczej osób powyżej 60 roku życia

z problemami zdrowotnymi.

 1. Należy wyizolować pomieszczenie w którym można umieścić osobę w przypadku podejrzenia infekcji.
 2. Pracownicy winni być poinstruowani o procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem.  I tak:

1)      W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie może stawić się do pracy. O zaistniałym fakcie zawiadamia zakład pracy.

2)      Należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub oddział zakaźny szpitala.

3)      W razie pogorszenia stanu zdrowia dzwonić pod numer 999 lub 112.

4)      W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u pracownika będącego na stanowisku pracy należy niezwłocznie go odizolować. Osoba ta musi mieć założoną maseczkę ochronną .Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci. Powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do ich instrukcji.

5)      Osoby kontaktujące się z podejrzaną o zakażenie osobą powinny być zabezpieczone w środki ochrony indywidualnej (maseczka, fartuch, rękawice jednorazowe).

6)      Obszar w którym przebywał zakażony pracownik lub dziecko oraz przedmioty podlegają gruntownemu sprzątaniu i  dezynfekcji.

7)      O wdrożeniu dodatkowych procedur decyduje państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

8)      Należy ustalić listę osób przebywających z osobą podejrzaną o infekcję

i stosowanie się do wytycznych GIS.

9)      Osoby, które miały krótki kontakt z podejrzanym powinny być poddane nadzorowi epidemiologicznemu bez kwarantanny (mierzenie temperatury 2x dziennie, obserwacja objawów chorobowych)

 

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej. Odizolować dziecko od pozostałych dzieci. O zaistniałym fakcie powiadomić dyrektora i rodziców. W tym samym czasie pracownik obsługi danego oddziału przy zastosowaniu środków ochrony osobistej wyprowadza  dziecko do izolatki  

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i do czasu przybycia rodziców

i służb medycznych przebywa z dzieckiem w izolatce.

 1. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy obowiązkowo powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 2. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 3. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Czynności te wykonuje pracownik obsługi odpowiedzialny za przydzielony obszar.
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.

 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Telefony kontaktowe w razie konieczności powiadomienia o wystąpieniu podejrzenia COVID-19:

112  telefon alarmowy

 

661- 868 -810 lub 577-818-388

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 

34 367 -30 -00  Szpital Specjalistyczny  ul. PCK 7 w Częstochowie

800-190-590   Całodobowa infolinia NFZ

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla rodziców dzieci

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 26 w Częstochowie, tel.:34 324 36 43 , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iodeb This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub nr telefonu 34 362 51 05 wew. 107.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu Państwa dziecka w przedszkolu w okresie epidemii COVID-19  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania  na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.  
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w kancelarii przedszkola.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. Ich niepodanie uniemożliwi zapewnienie bezpiecznego pobytu Państwa dziecka w przedszkolu w okresie epidemii COVID -19.

  

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla pracowników

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 26 w Częstochowie, tel.34 324 36 43 , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iod.eb This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub nr telefonu 34 362 51 05 wew. 107.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID -19  na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), zgodnie. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i  RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania  na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.  
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego

w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w kancelarii przedszkola.

 1. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID-19.

 

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
  w przedszkolu są umieszczone na stornie internetowej przedszkola, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń w placówce.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców
  i opiekunów prawnych dzieci.

 

Procedura obowiązuje od 25.05.2020 r.

 

--- 0 --- 0 --- 0 ---

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 26 im. Krasnala Hałabały


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie ul. Dunikowskiego 10

 

w Częstochowie, tel. 34 324 36 43, e-mail: mp26@ edukacja.czestochowa.pl

Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych
w zakresie działania Miejskiego Przedszkola nr 26, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Edytą Bajor  za pośrednictwem adresu e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

W naszym przedszkolu gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. 

Celem przetwarzania przez przedszkole danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.

W przypadku danych osobowych dzieci/uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku/uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Przedszkole przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę, bądź innych umów cywilnoprawnych.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasze przedszkole przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełniania przez przedszkole, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się w szczególności w:

 • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Częstochowa, Sądy, Kuratorzy sądowi.
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Biuro Finansów Publicznych, Vulcan Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w  kanacelarii przedszkola.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

 1. a.   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b.   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. c.    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. d.   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. e.   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. f.    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. g.   prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  –  w przypadku gdy:
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 1. h.   prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  - w przypadku: powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.

 

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

--- 0 --- 0 --- 0 ---

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie


Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały
w Częstochowie

Dane kontaktowe administratora danych 

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

 • adres do korespondencji: 42-217 Częstochowa ul. Dunikowskiego 10
 • numer telefonu: 34 324 36 43
 • adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP :

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MP26

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
przez Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowiemożna skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Edytą Bajor lub
w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Moniką Sławutą  poprzez adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub numer telefonu 34 370 63 14.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszym przedszkolu gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez przedszkole są:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Gmina Miasto Częstochowa, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę
  i system pieczy zastępczej.
 2. b.   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., Opticom-Bis

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w  kanacelarii przedszkola.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa
ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

--- 0 --- 0 --- 0 ---