loader

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice!

W dniu 1 września 2020r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola. Prosimy rodziców o zapoznanie się z aktualną procedurą funkcjonowania placówki w oparciu o nowe wytyczne GIS i MEN znajdującą się poniżej oraz w siedzibie naszego przedszkola. 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące treści: 

1) Przy wejściu do przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk oraz nałożenie maseczki ochronnej. 

2) Do przedszkola przyjmowane są  tylko dzieci zdrowe. 

3) Przed wejściem na teren szatni obowiązuje pomiar temperatury ciała. 

4) Przy temperaturze powyżej 37o C lub objawach przeziębienia typu katar lub kaszel dziecko nie zostanie wpuszczone na teren przedszkola. Rodzic zobowiązany jest do zapewnienia opieki we własnym zakresie do czasu wyzdrowienia dziecka. Należy powiadomić placówkę o przyczynie złego stanu zdrowia dziecka. 

5) Przyprowadzając dziecko opiekunowie wpuszczani są tylko do wspólnej części szatni (1 rodzic i dziecko przy szafce ubraniowej z zachowaniem 2m odstępu od innych osób). 

6) W przypadku zgłoszenia się do przedszkola o tej samej godzinie zbyt dużej ilości dzieci
i opiekunów, należy poczekać przed szklanymi drzwiami na wezwanie pracownika. 

7) Dzieci nie wnoszą do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. 

8) Podczas schodzenia się i rozchodzenia dzieci obowiązuje zasada ograniczonej ilości osób
w szatni oraz obowiązek zasłaniania nosa i ust. 

9) Z powodu obowiązującego reżimu sanitarnego przedszkole nie organizuje wycieczek i wyjść do miejsc publicznych. Dzieci mogą wychodzić na spacery lub do ogrodu przedszkolnego. 

10) Na terenie przedszkola obowiązuje zasada ograniczenia przebywania osób trzecich. 

11) Zalecany jest kontakt z nauczycielami grup za pośrednictwem telefonu lub mailowo.
W sprawach pilnych dotyczących spraw wychowawczych i dydaktycznych należy ustalić indywidualny termin spotkania z nauczycielem grupy. 

12) Rodzic zobowiązany jest śledzić ogłoszenia na stronie internetowej przedszkola lub tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Ważne informacje mogą być przekazywane również do indywidualnych półek. 

13) Zalecane jest aby w miarę możliwości rodzice przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach pracy poszczególnych oddziałów. 

14) W sytuacji pogorszenia się stanu epidemiologicznego dyrektor w porozumieniu z sanepidem
i organem prowadzącym może ograniczyć liczebność grup, częściowo lub całkowicie zawiesić pracę przedszkola. 

15) W razie częściowego zawieszenia zajęć w przedszkolu i ograniczenia liczebności grup pierwszeństwo mają dzieci obojga pracujących rodziców. W razie  całkowitego zawieszenia zajęć w przedszkolu będzie prowadzona praca zdalna na założonych kontach mailowych grup.

Z wyrazami szacunku 

Lidia Bednarek 

Skip to content