loader

Opłaty

Opłaty

W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa obowiązuje UCHWAŁA NR 577.XLII.2021 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY.

§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzone przez miasto Częstochowę, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Określa się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

§ 3. Wysokość opłaty, o której mowa § 2, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Opłatę za wychowanie przedszkolne:

Konto bankowe City Handlowy:
61 1030 1104 0000 0000 9312 2000

Wysokość opłaty za posiłki dziecka w przedszkolu i zasady jej pobierania określa Zarządzenie nr 2860/10 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa. Opłata za posiłki jest naliczana z „góry”.

Dzienna stawka za wyżywienie dziecka od lutego 2020r. wynosi 8 zł 50 gr. Opłata podlega zwrotowi za okres nieobecności dziecka w przedszkolu. 

Wpłat prosimy dokonywać na podane niżej konto do dnia 14 każdego miesiąca wg kwoty naliczonej przez intendenta.

Opłata za żywienie:

Konto bankowe City Handlowy:
34 1030 1104 0000 0000 9312 2001

Skip to content