loader

Opłaty

Opłaty

W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa obowiązuje UCHWAŁA NR 952/LIII/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY.

§ 1. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa zapewniają bezpłatne     nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę wychowania  przedszkolnego, przekraczającą wymiar godzin określony w § 1 w wysokości 1 zł.

§ 3. Ustala się 100% zwolnienie z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Częstochowa.

Wysokość opłaty za posiłki dziecka w przedszkolu i zasady jej pobierania określa Zarządzenie nr 2860/10 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa. Opłata za posiłki jest naliczana z „góry”.

Dzienna stawka za wyżywienie dziecka od lutego 2020r. wynosi 8 zł 50 gr. Opłata podlega zwrotowi za okres nieobecności dziecka w przedszkolu. 

Wpłat prosimy dokonywać na podane niżej konto do dnia 15 każdego miesiąca wg kwoty naliczonej przez intendenta.

Opłata za żywienie:

Konto bankowe City Handlowy:
34 1030 1104 0000 0000 9312 2001

Skip to content