loader

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Schodzenie się dzieci do przedszkola

Zabawy dowolne wg pomysłów dzieci oraz inspirowane przez nauczycielki (indywidualne i w grupach, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, gry, układanki stolikowe). Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

Ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe, zabawy w kole

Ćwiczenia z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych ( percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, grafomotoryka, myślenie logiczne, pamięć) Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne

Przygotowanie do śniadania

Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe

Śniadanie

Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole i samodzielnego spożywania posiłków

Kierowane zajęcia wychowawczo-edukacyjne

Kierowane zajęcia wychowawczo-edukacyjne wspierające rozwój dziecka w obszarach; fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym wynikające z realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego Zabawy niekierowane w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka , spacery i zabawy na świeżym powietrzu

Przygotowanie do obiadu

Czynności porządkowe, higieniczne, praca dyżurnych

Obiad

Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowym posługiwaniem się sztućcami

Odpoczynek poobiedni

Odpoczynek poobiedni – leżakowanie, zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, muzyki. Zajęcia dodatkowe rozwijające aktywności dzieci Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek i sprzętu terenowego, obserwacje przyrodnicze inspirowane przez nauczycielki, ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała.

Przygotowanie do podwieczorku

Czynności organizacyjno – porządkowe

Podwieczorek

Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku

Rozchodzenie się dzieci

Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne w kącikach zainteresowań. Zabawy muzyczno-ruchowe Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, czynności porządkowe w sali.

Skip to content